<p>原文地址:<a href="http://www.zjsybbs.com/a/shujukujiaocheng/Mssqlshujukujiaocheng/2010/0401/353.html">http://www.zjsybbs.com/a/shujukujiaocheng/Mssqlshujukujiaocheng/2010/0401/353.html</a></p>

 在安装sql 2008时,如果没有集成KEY的话,需要KEY,要不然只能使用180天。

下面提供几个key给大家,仅供学习,请不要用作其他用途。(KEY收集于网络)
Developer: PTTFM-X467G-P7RH2-3Q6CG-4DMYB
Enterprise: JD8Y6-HQG69-P9H84-XDTPG-34MBB