<style type="text/css">

用DIV+CSS打造垂直V形列表一列,效果如下:

 
 
打托
 
 
 • 将车上的货物放在托盘上
 • 1分37秒
 
 
 
 
卸货
 
 
 • 将托盘拉到分拣区
 • 40秒
 
 
 
 
分拣
 
 
 • 对拉下来的货物进行130扫描,分目的地放在不同的托盘上
 • 1分03秒
 
 
 
 
归位
 
 
 • 将分拣好的托盘依目的地拉到各自的区位
 • 51秒
 
 
 
 
装配
 
 
 • 在区位对货物进行121扫描,作好装车的准备
 • 3分44秒
 
 
 
 
装车
 
 
 • 将货物按托盘拉到车位
 • 1分01秒
 
 
 
 
卸托
 
 
 • 将托盘上的货卸下,有序地码进车厢
 • 1分14秒
 
 
 
 
完毕
 
 
 • 完毕
 
 

以上效果的源码为:

<style type="text/css">
<!--  
    .workflow 
    {
      position: relative;
      width: 800px;
      height: 600px;
    }
    
    .workflow .item 
    {
      height: 7em;
      float: none;
      clear: both;
      position: absolute;
      width: 700px;
    }
    
    .workflow .item .left 
    {
      width: 10%;
      height: 100%;
      float: left;
      position: relative;
    }
    
    .workflow .item .left .top 
    {
      width: 100%;
      height: 30%;
      background-color: Transparent;
    }
    
    .workflow .item .left .top .left 
    {
      height: 100%;
      width: 50%;
      float: left;
      background: url('images/WhiteTriangle_Left.gif') no-repeat center center;
    }
    
    .workflow .item .left .top .right
    {
      height: 100%;
      width: 50%;
      float: right;
      background: url('images/WhiteTriangle.gif') no-repeat center center;
    }
    
    .workflow .item .left .middle 
    {
      width: 100%;
      color: White;
      text-align: center;
      vertical-align: middle;
      line-height: 3em;      
      background-color: #4F81BD;
    }
    
    .workflow .item .left .bottom 
    {
      width: 100%;
      height: 30%;
      bottom: 0;
      position: absolute;
      background-color: #4F81BD;
    }
    
    .workflow .item .left .bottom .left 
    {
      height: 100%;
      width: 50%;
      float: left;
      background: url('images/WhiteTriangle_LeftBottom.gif') no-repeat center center;
    }
    
    .workflow .item .left .bottom .right 
    {
      height: 100%;
      width: 50%;
      float: right;
      background: url('images/WhiteTriangle_RightBottom.gif') no-repeat center center;
    }
    
    .workflow .item .rightDetail
    {
      height: 100%;
      float: left;
      width: 80%;
    }
    
    .workflow .item .rightDetail .top 
    {
      width: 100%;
      height: 66%;
      border: solid 2px #4F81BD;
    }
    
    .workflow .item .rightDetail .top ul 
    {
      margin-top: 0;
      margin-left: 0;
      padding-left: 1em;
      list-style-position: inside;
    }
    
    .workflow .item .rightDetail .top ul li 
    {
      color: Black;
    }
    
    .workflow .item .rightDetail .bottom 
    { 
      width: 100%;
      height: 30%;
    }
    
    .workflow .item .clear 
    {
      clear: both;
      float: none;
      width: 0;
      height: 0;
    }
-->
</style>
<div class="workflow">
              <div class="item">
                <div class="left">
                  <div class="top">
                    <div class="left"></div>
                    <div class="right"></div>
                  </div>
                  <div class="middle">打托</div>
                  <div class="bottom">                  
                    <div class="left"></div>
                    <div class="right"></div>
                  </div>
                </div>
                <div class="rightDetail">
                  <div class="top">
                    <ul>
                      <li>将车上的货物放在托盘上</li>
                      <li>1分37秒</li>
                    </ul>
                  </div>
                  <div class="bottom"></div>
                </div>
                <div class="clear"></div>
              </div>  
              
              <div class="item" style="margin-top: 5.4em;  ">
                <div class="left">
                  <div class="top">
                    <div class="left"></div>
                    <div class="right"></div>
                  </div>
                  <div class="middle">卸货</div>
                  <div class="bottom">                  
                    <div class="left"></div>
                    <div class="right"></div>
                  </div>
                </div>
                <div class="rightDetail">
                  <div class="top">
                    <ul>
                      <li>将托盘拉到分拣区</li>
                      <li>40秒</li>
                    </ul>
                  </div>
                  <div class="bottom"></div>
                </div>
                <div class="clear"></div>
              </div>
              
              <div class="item" style="margin-top: 10.8em;  ">
                <div class="left">
                  <div class="top">
                    <div class="left"></div>
                    <div class="right"></div>
                  </div>
                  <div class="middle">分拣</div>
                  <div class="bottom">                  
                    <div class="left"></div>
                    <div class="right"></div>
                  </div>
                </div>
                <div class="rightDetail">
                  <div class="top">
                    <ul>
                      <li>对拉下来的货物进行130扫描,分目的地放在不同的托盘上</li>
                      <li>1分03秒</li>
                    </ul>
                  </div>
                  <div class="bottom"></div>
                </div>
                <div class="clear"></div>
              </div>
              
              <div class="item" style="margin-top: 16.2em;  ">
                <div class="left">
                  <div class="top">
                    <div class="left"></div>
                    <div class="right"></div>
                  </div>
                  <div class="middle">归位</div>
                  <div class="bottom">                  
                    <div class="left"></div>
                    <div class="right"></div>
                  </div>
                </div>
                <div class="rightDetail">
                  <div class="top">
                    <ul>
                      <li>将分拣好的托盘依目的地拉到各自的区位</li>
                      <li>51秒</li>
                    </ul>
                  </div>
                  <div class="bottom"></div>
                </div>
                <div class="clear"></div>
              </div>
              
              <div class="item" style="margin-top: 21.6em;  ">
                <div class="left">
                  <div class="top">
                    <div class="left"></div>
                    <div class="right"></div>
                  </div>
                  <div class="middle">装配</div>
                  <div class="bottom">                  
                    <div class="left"></div>
                    <div class="right"></div>
                  </div>
                </div>
                <div class="rightDetail">
                  <div class="top">
                    <ul>
                      <li>在区位对货物进行121扫描,作好装车的准备</li>
                      <li>3分44秒</li>
                    </ul>
                  </div>
                  <div class="bottom"></div>
                </div>
                <div class="clear"></div>
              </div>
              
              <div class="item" style="margin-top: 27.0em;  ">
                <div class="left">
                  <div class="top">
                    <div class="left"></div>
                    <div class="right"></div>
                  </div>
                  <div class="middle">装车</div>
                  <div class="bottom">                  
                    <div class="left"></div>
                    <div class="right"></div>
                  </div>
                </div>
                <div class="rightDetail">
                  <div class="top">
                    <ul>
                      <li>将货物按托盘拉到车位</li>
                      <li>1分01秒</li>
                    </ul>
                  </div>
                  <div class="bottom"></div>
                </div>
                <div class="clear"></div>
              </div>
              
              <div class="item" style="margin-top: 32.4em;  ">
                <div class="left">
                  <div class="top">
                    <div class="left"></div>
                    <div class="right"></div>
                  </div>
                  <div class="middle">卸托</div>
                  <div class="bottom">                  
                    <div class="left"></div>
                    <div class="right"></div>
                  </div>
                </div>
                <div class="rightDetail">
                  <div class="top">
                    <ul>
                      <li>将托盘上的货卸下,有序地码进车厢</li>
                      <li>1分14秒</li>
                    </ul>
                  </div>
                  <div class="bottom"></div>
                </div>
                <div class="clear"></div>
              </div>
              
              <div class="item" style="margin-top: 32.4em;  ">
                <div class="left">
                  <div class="top">
                    <div class="left"></div>
                    <div class="right"></div>
                  </div>
                  <div class="middle">完毕</div>
                  <div class="bottom">                  
                    <div class="left"></div>
                    <div class="right"></div>
                  </div>
                </div>
                <div class="rightDetail">
                  <div class="top">
                    <ul>
                      <li>完毕</li>
                    </ul>
                  </div>
                  <div class="bottom"></div>
                </div>
                <div class="clear"></div>
              </div>
            </div>